Małopolskie Talenty

Podsumowanie konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ w 2018 r.

Przedmiotem konkursu była prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne) organizowanych w CWUZ w roku szkolnym 2017/2018.

Cele konkursu to: wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w zajęciach w CWUZ, promowanie dobrych praktyk związanych z realizacją programów zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz upowszechnianie efektów wdrożenia.

Do udziału w konkursie zgłoszono prace z CWUZ prowadzonych przez wszystkich beneficjentów projektów konkursowych, z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, m. Nowego Sącza, nowosądeckiego, tatrzańskiego oraz brzeskiego.

Uczestnikami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ocenie poddanych zostało 25 projektów. Prace konkursowe obejmowały:

  • opis zrealizowanego projektu opracowany przez nauczyciela,
  • prezentację efektów cząstkowych lub efektu finalnego zrealizowanego projektu opisanego przez nauczyciela, opracowaną przez uczniów w jednej z wybranych form: prezentacji multimedialnej, filmu, audycji radiowej lub telewizyjnej, strony internetowej, tekstu prasowego lub innej.

Warunkiem przyznania  nagrody było uzyskanie przez pracę konkursową nie mniej niż 70% łącznej sumy punktów. Nagrody przyznano dla każdego etapu odrębnie (I etap, II etap, III etap) w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski, matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK. Łącznie przyznano 12 nagród, a 165 nagrodzonych uczniów otrzymało tablety. Korzystając z przewidzianych w Regulaminie Konkursu kompetencji – Komisja Konkursowa przyznała również 8 wyróżnień. Dotyczyło to najwyżej punktowanych prac konkursowych w danej kategorii, które pomimo uzyskania 70% punktów, nie otrzymały nagrody. Wszyscy wyróżnieni uczniowie również otrzymali nagrody rzeczowe: I etap – pen drive’y (64 uczniów), II i III etap dyski zewnętrzne (51 uczniów). Autorów 13 wybranych prac zaproszono do prezentacji efektów zrealizowanych projektów na Forum Młodych Talentów.

Galeria zdjęć z realizcji prac konkursowych:

Obraz11

Obraz 6

Obraz 7

Obraz2

 

Logotypy