Nauczycielu, nie jesteś sam w prowadzeniu zajęć z uczniami zdolnymi w Centarum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Służymy pomocą!

Sprawujemy opiekę ze strony  ekspertów ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej polegającą na:

  • wizytach wspomagających - obserwacje i omówienie zajęć,
  • sieciach współpracy i samokształcenia,
  • konsultacjach indywidualnych.

Wizyty wspomagające metodyczne i merytoryczne aspekty prowadzenia zajęć w Centrach

Wizyty poświęcone są doradztwu przywarsztatowemu dla nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno z kompetencji kluczowych przedmiotowych jak i ponadprzedmiotowych. Podczas wizyt specjaliści będą pomagać nauczycielom w lepszym wykorzystaniu narzędzi szkoleniowych i skorygowaniu ewentualnych niedociągnięć w prowadzeniu zajęć. W tym celu będą prowadzone: obserwacje zajęć, analiza wytworów, wywiady indywidualne z nauczycielami, analiza dokumentacji zajęć Wizytowany nauczyciel otrzyma od specjalisty arkusz obserwacji swoich zajęć, zawierający m. innymi wnioski nt. sposobu prowadzenia zajęć i kierunków ich doskonalenia. Długość wizyty uzależniona jest od potrzeb nauczyciela.

O szcegółowych terminach wizyt nauczyciel i realizator Centrum Wspracia Uczniów Zdolnych zostanie poinformowayny mailowo lub telefonicznie.

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci prowadzone są wyłącznie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych. Praca w ramch sieci prowadzona jest na platformie edukacyjnej Moodle, administrowanej przez Małopolskie Cntrum Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzone sa również spotkania stacjonarne grup nauczycieli w każdym roku jejęć w Centrach, adekwatnie do indywidualnych potrzeb NAUCZ. Średnio przewidziane jest 20 godz/rok pracy na platformie oraz 2 spotkania stacjonarne.

Tutaj możesz się zalogować na platformę. (Hasło i login uzyskasz po zakończeniu szkoleń)

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne prowadzone są bezpośrednio w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycleili  lub telefonicznie/mailowo. Konsultacje prowadzone są z zakresu: przygotowania zajęć, metodycznych aspektów pracy m.in. metodą projektu ze strategią PBL, materiałów dydaktycznych, badania nabycia kompetencji przez uczniów, konsultacje dla nauczycieli, których zajęcia nie spełniły wymogów akredytacyjnych.

Zainteresowanych uzyskaniem indywidualnego wsparcia w zakresie pracy z uczniem zdolnym z kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych zachęcamy do kontaktu z ekspertami powiatowymi ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej w zakresie pracy z uczniem zdolnym, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Harmonogram dyżurów konsultacji na maj 2022 r.