Małopolskie Talenty

Małopolskie Talenty wspierają rozwój talentów dzieci i młodzieży

 

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m.in:

 • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
 • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
 • Letnia Szkoła Młodych Talentów
 • Forum Młodych Talentów
 • Konkursy edukacyjne

Udział w projekcie to świetna szansa dla nauczycieli na dodatkową aktywność, nowe doświadczenia w twórczym środowisku i rozwój. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele różnych specjalności każdego etapu edukacyjnego.

Na nauczycieli czekają m.in:

 • Bezpłatne szkolenia z zakresu pracy z uczniem zdolnym
 • Możliwość prowadzenia odpłatnych zajęć z uczniami zdolnymi w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych przy wsparciu merytoryczno-metodycznym ekspertów

Głównymi korzyściami, jakie niesie udział Państwa szkoły w tej inicjatywie są:

 • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
 • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów
 • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy

Powyższe działania dedykowane są dla uczniów i nauczycieli, których szkoły zostaną włączone przez organ prowadzący szkołę do projektów edukacyjnych w latach 2017 – 2022 na Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach konkursów ogłaszanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Inicjatywa MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Departament Edukacji i kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli a podmiotami z całego województwa wpisującymi się w działalność edukacyjną, tworzącymi Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Celem projektu Małopolskie Talenty jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z: kompetencji kluczowych przedmiotowych języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji kluczowych społecznych i umiejętności uniwersalnych na 3 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej/ klas gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kończącej się maturą wśród uczniów/uczennic zdolnych z województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia uczniów zdolnych projektu innowacyjnego DiAMEnT w latach 2016-2021.

Planowane efekty to m.in.:

 • Objęcie wsparciem w postaci diagnozy uzdolnień z kompetencji kluczowych uczniów województwa małopolskiego
 • Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów w postaci zajęć pozaszkolnych w Centrach wsparcia Uczniów Zdolnych oraz Letniej Szkoły Młodych Talentów
 • Podniesie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym

Projekt realizowany jest od stycznia 2016 roku do października 2022 roku na obszarze Małopolski.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to: 8 042 735,03 zł, w tym współfinansowanie: UE - wynosi 6 836 324,77 zł, BP - wynosi 804 273,50 zł.

 

Logotypy