Małopolskie Talenty

Warsztaty Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych?

Nauczycielu, możesz skorzystać ze szkoleń "Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych" w zakresie:

 • kompetencji kluczowych przedmiotowych
 • kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych

Warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych – kluczowe kompetencje przedmiotowe

Na warsztaty mogą zgłaszać się nauczyciele: matematyki, TIK, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego

 • 46 godzin dydaktycznych, w tym:

40 godz. zajęć warsztatowych (w trybie sobotnio-niedzielnym,5 dni zajęć)

6 godz. obserwacji i omówienia modelowych zajęć otwartych w szkole, prowadzonych
z zastosowaniem metody projektu i strategii PBL ( w dniu roboczym, 1 dzień zajęć)

 • zajęcia w grupach przedmiotowych
 • zajęcia o charakterze warsztatowym
 • zajęcia prowadzone przez edukatorów przygotowanych w ramach kursu edukatorów

Warunki ukończenia warsztatów:

 • min. 80% frekwencja na zajęciach;
 • przygotowanie i przedstawienie  na forum grupy warsztatowej pozytywnie ocenionej pracy zaliczeniowej - planu realizacji projektu  edukacyjnego z zastosowaniem strategii PBL.

Harmonogram szkoleń dla kompetencji kluczowych przedmiotowych

L.p.

Dzień

Godziny

Moduł

1

sobota

 

9.30-10.15

( 1 godz.dyd.)

Komunikacja interpersonalna

10.15-14.30

( 5 godz.dyd.)

Psychologiczno-pedagogiczne i prawne uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym  jako uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

15.00-16.30

( 2 godz.dyd.)

Zasady realizacji programów zajęć pozaszkolnych  opracowanych w ramach projektu DiAMEnT

 

2

niedziela

 

9.30-16.30

( 8 godz.dyd.)

Zasady realizacji programów zajęć pozaszkolnych  opracowanych w ramach projektu DiAMEnT

 

3

sobota

9.30-14.30

( 6 godz. dyd)

Praktyczne aspekty realizacji zajęć pozaszkolnych w CWUZ

 

4

niedziela

9.30-16.30

( 8 godz. dyd.) 

Praktyczne aspekty realizacji zajęć pozaszkolnych w CWUZ  

5

sobota

9.30-18.00

( 10 godz.dyd.)

Badanie efektów zajęć pozaszkolnych w CWUZ. Prezentacja na forum grupy prac zaliczeniowych. Ewaluacja.

6

dzień roboczy

6 godz. dyd.

Praktyczne aspekty realizacji zajęć pozaszkolnych w CWUZ – obserwacje modelowych zajęć w CWUZ

Warsztaty dla nauczycieli CWUZ – kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

Na warsztaty mogą zgłaszać się nauczyciele różnych specjalności, psycholodzy szkolni i pedagodzy szkoli.

 • 48 godzin dydaktycznych (w trybie sobotnio- niedzielnym lub w dni robocze po zakończeniu roku szkolnego),
 • zajęcia o charakterze warsztatowym
 • zajęcia prowadzone przez edukatorów przygotowanych w ramach kursu edukatorów

Warunki ukończenia warsztatów:

 • Obecność na  nie mniej niż 40 godzinach zajęć
 • Przeprowadzenie w ramach  szkolenia ćwiczenia: symulacji zajęć z uczniami

Harmonogram szkoleń dla kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych

L.p.

Dzień

Godziny

Moduł

1

Dzień 1

9.30-10.15

( 1 godz.dyd.)

Komunikacja

10.15-16.10

( 7 godz. dyd.)

Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania pracy z uczniami zdolnymi

9.30-16.10

( 8 godz. dyd.)

Rola kompetencji społecznych i umiejętności  uczenia się we wspieraniu rozwoju uczniów zdolnych

2

Dzień 2

3

Dzień 3 

9.30-16.10

( 8 godz. dyd.)

Założenia zajęć z uczniami zdolnymi w CWUZ z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się

4

Dzień 4

9.30-16.10

( 8 godz. dyd)

Metodyka realizacji zajęć z uczniami zdolnymi w CWUZ z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

5

Dzień 5

9.30-16.10

( 8 godz. dyd.) 

Metodyka realizacji zajęć z uczniami zdolnymi w CWUZ z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

6

Dzień 6

9.30-15.25

( 7 godz. dyd.)

Badanie  efektów zajęć rozwijających kompetencje społeczne i umiejętność  uczenia się. Dokumentowanie realizacji zajęć.

15.25-16.10
( 1 godz. dyd.)

Ewaluacja

Logotypy