Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926  Warszawa.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji projektu „Małopolskie Talenty” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości  oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w projekcie.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany wyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Panu dane w tych celach, chyba że IZ/IP będzie  w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pan dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Stowarzyszenie WIOSNA

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach zbioru „ Z01- Małopolskie Talenty” i „Rejestr uczestników projektu Małopolskie Talenty” jest Stowarzyszenie WIOSNA, z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod e-mailem biuro@wiosna.org.pl  lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków .

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu realizacji założeń projektu Małopolskie Talenty.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w projekcie.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w  projekcie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.