Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

 MAŁOPOLSKIE TALENTY to tworzenie nowych szans edukacyjnych

 

Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej a Stowarzyszeniem WIOSNA, które od 16 lat realizuje ideę mądrej pomocy i promuje aktywne postawy w społeczeństwie.

Celem projektu Małopolskie Talenty jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z: kompetencji kluczowych przedmiotowych -języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kompetencji kluczowych  ponadprzedmiotowych – społecznych i uczenia się na 3 etapach edukacyjnych: kl. 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą wśród uczniów/uczennic zdolnych z województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia uczniów zdolnych projektu innowacyjnego DiAMEnT w latach 2016-2021.

Realizowane zadania:

– rozbudowa programów doskonalenia dla nauczycieli i uczniów,
– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
– wsparcie merytoryczno-metodyczne nauczycieli,
– koordynacja działalności Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych,
– diagnoza uzdolnień uczniów,
– realizacja Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
– realizacja konkursów dla uczniów zdolnych,
– realizacja Forum Młodych Talentów dla uczniów zdolnych.

Główne rezultaty:

– objęcie wsparciem w postaci diagnozy uzdolnień z kompetencji kluczowych,
– podniesienie kompetencji kluczowych w postaci zajęć pozaszkolnych LSMT,
– podniesie kompetencji nauczycieli.

W inicjatywę zostaną włączone organy prowadzące szkoły i inne podmioty wpisujące się w działalność edukacyjną z całej Małopolski dla pełnej realizacji przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest od I 2016 do XII 2021 roku na obszarze Małopolski.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 9 999 786,93 zł, w tym 8 499 818,89 zł wynosi współfinansowanie z Unii Europejskiej.