Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DIAGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA I DIAGNOZY UZDOLNIEŃ


  • Udział w projekcie każdej ze szkół musi wynikać z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkoły ( przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie)

Diagnoza zapotrzebowania ma na celu wykazanie potrzeby wsparcia uczniów zdolnych w szkole/szkołach planowanych do objęcia projektem. Wyniki diagnozy zapotrzebowania powinny zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Z diagnozy powinno wynikać:

  • sposób identyfikacji problemów – wskazanie źródeł danych, zastosowanych metod i narzędzi badawczych
  • wskazanie obszarów problemowych w danej szkole związanych ze wsparciem ucznia zdolnego z zakresu kompetencji kluczowych
  • dane liczbowe oraz analizę jakościową w odniesieniu do zidentyfikowanych obszarów problemowych
  • potrzeba doposażenie szkoły/szkół

 

Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

 

 

  • Diagnoza uzdolnień uczniów odbywać się będzie corocznie w zakresie kompetencji kluczowych przedmiotowych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć CWUZ tj. II/III kwartał roku 2019,2020,2021 (po uzyskaniu przez beneficjenta dofinansowania na realizację projektu). Diagnoza ma charakter selekcyjny i kierowana jest do uczniów zdolnych ze szkół wykazanych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Diagnozą uzdolnień objęci są uczniowie  którzy zostali nominowani/zrekrutowani przez danego Wnioskodawcę. Zrekrutowani uczniowie będą badani za pomocą testu uzdolnień  (sposób przeprowadzenia diagnozy będzie tematem spotkań/szkoleń, po otrzymaniu przez Wnioskodawcę dofinansowania na realizację projektu.