Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów. Taka formuła pozwoli także małopolskim uczniom poczuć się częścią wyjątkowej społeczności. Odbywać się będzie w prestiżowych miejscach związanych np. z nauką, przedsiębiorczością na terenie całej Małopolski.

Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

  • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
  • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
  • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

 

O INSPIRACJACH, SUKCESACH I PASJACH NA FORUM MŁODYCH TALENTÓW W 2018 ROKU

W dniach 19 i 20 czerwca 2018 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się Forum Młodych Talentów  dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz dla ich nauczycieli.Celem forum było umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli. Spotkanie to stanowiło jednocześnie podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym.Część plenarną Forum Młodych Talentów otworzył członek Zarządu Województwa Małopolskiego pan Leszek Zegzda, a swoją drogę do sukcesu zaprezentowali: dr Dariusz Woźniak- rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz Leszek Skocki – Dyrektor ds. IT w Parku Technologicznym MMC Brainville. Obaj inspirujący goście
w trakcie interaktywnych wykładów, odwołując się do własnych doświadczeń, wspólnie z uczniami definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju 

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom wręczono dyplomy oraz  nagrody rzeczowe: tablety, dyski zewnętrzne, pendrive’ y.

 

 

Autorzy najciekawszych prac konkursowych zaprezentowali efekty zrealizowanych projektów.

 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY W CWUZ

 

Przedmiotem konkursu była prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne) organizowanych w CWUZ w roku szkolnym 2017/2018. Cele konkursu to: wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w zajęciach w CWUZ, promowanie dobrych praktyk związanych z realizacją programów zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz upowszechnianie efektów wdrożenia.

Do udziału w konkursie zgłoszono prace z CWUZ prowadzonych przez wszystkich beneficjentów projektów konkursowych, z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego,
m. Nowego Sącza, nowosądeckiego, tatrzańskiego oraz brzeskiego.

 

Uczestnikami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ocenie poddanych zostało 25 projektów. Prace konkursowe obejmowały:

  • opis zrealizowanego projektu opracowany przez nauczyciela,
  • prezentację efektów cząstkowych lub efektu finalnego zrealizowanego projektu opisanego przez nauczyciela, opracowaną przez uczniów w jednej z wybranych form: prezentacji multimedialnej, filmu, audycji radiowej lub telewizyjnej, strony internetowej, tekstu prasowego lub innej.

Warunkiem przyznania  nagrody było uzyskanie przez pracę konkursową nie mniej niż 70% łącznej sumy punktów. Nagrody przyznano dla każdego etapu odrębnie (I etap, II etap, III etap) w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski, matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK. Łącznie przyznano 12 nagród, a 165 nagrodzonych uczniów otrzymało tablety.

Korzystając z przewidzianych w Regulaminie Konkursu kompetencji – Komisja Konkursowa przyznała również 8 wyróżnień. Dotyczyło to najwyżej punktowanych prac konkursowych w danej kategorii, które pomimo uzyskania 70% punktów, nie otrzymały nagrody. Wszyscy wyróżnieni uczniowie również otrzymali nagrody rzeczowe: I etap – pen drive’y
(64 uczniów), II i III etap dyski zewnętrzne (51 uczniów).

 

Autorów 13 wybranych prac zaproszono do prezentacji efektów zrealizowanych projektów na Forum Młodych Talentów.

Kolejna edycja Konkursu przewidziana jest do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.