Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

  Małopolska postrzegana jako region kreatywny, twórcze i innowacyjne środowisko zasobne w kapitał intelektualny i z możliwościami wykraczającymi poza powszechny system oświaty. To nasza misja.

  Wsparcie i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień uczniów małopolskich szkół – to nasz główny cel.

  W wizji realizacji misji i celu szczególny nacisk kładziemy na systematyczny i wielowymiarowy rozwój kompetencji kluczowych takich jak: język obcy, kompetencje matematyczno-przyrodnicze, technologie informacyjno-komunikacyjne, kompetencje społeczne, przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się.

  Model rozwoju tych kompetencji, oparty na udoskonalonych rozwiązaniach metodologicznych i organizacyjnych projektu DiAMEnT, będzie wdrażany na liczbie około 25 000 małopolskich uczniów i 1000 małopolskich nauczycieli trzech etapów edukacyjnych: klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.

  Najistotniejsze działania:

  Bezpłatne szkolenia i wsparcie metodyczne kadry pedagogicznej w ramach projektu koordynacyjnego Województwa Małopolskiego
  Diagnoza uzdolnień uczniów a następnie realizacja szeregu inicjatyw edukacyjnych m.in. Letnich Szkół Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów, konkursów i zajęć w nowoutworzonych Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Głównymi korzyściami jakie niesie udział Państwa szkoły w tej inicjatywie są:

       • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
       • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
       • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli oraz zwrot kosztów uczestnictwa w zajęciach uczniów
       • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy.

  Powyższe działania dedykowane będą uczniom i nauczycielom, których szkoły zostaną włączone przez organ prowadzący szkołę (lub inny podmiot wpisujący się w działalność edukacyjną) do realizacji projektów edukacyjnych w latach 2017 – 2021 zgłoszonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Więcej informacji pod numerem telefonu: 785 820 224.